Master's Hammer

Finished tracks

Lyrics

1.DUSE NESMRTELNÝCH

Chystáme peklo všech sedmi stupòù
Divoké zvìøe pøíšerný kvil
Pohøebních kytar, váleèných bubnù,
Vzývání duchù, okultních sil!

Zdalipak zemøem, to tìžko øíct
V sklenìné kouli jasný obraz
Na druhém bøehu mrtvolný klid
Zkoušíme pøeplout, marnì a zas!

Hudba nesmrtelných duší
Hudba démantových mozkù
Poslední temno, z nadìje strach
Zástupy Ïáblových duší
Cáry zbyteèných náøkù
Všemocný Hádés promìní v prach!

Jsme odsouzeni k vìènému bdìní
Bezedné prázdno, Satanùv trest
Výpary z bažin, myšlenek tlení
Náš osud jinam nemùže vést!

Jedinou spásou je sedmý živel
Všude je cítit náš sílící dech
Hluboko v zemi chápe náš údìl
Èerný drak høímá-nadìje všech!

Hudba nesmrtelných duší
Hudba démantových mozkù
Poslední temno, z nadìje strach
Zástupy Ïáblových duší
Cáry zbyteèných náøkù
Všemocný Hádés promìní v prach!
2.VZÝVÁNÍ ÚTERNÍ

Pøijïte géniové bojovní, kteøí uskuteèòujete øád
Nejvyššího pána vesmíru nad vojem svého Belzebuba
Pøijïte mi pomoci v díle jež podnikám ve jménu …

… tøetího záøícího svìtla temnoty
buïte mi naklonìni a vyslyšte prosby, jež k Vám vysílám
každé úterý skrze pantakl ve jménu toho jenž porouèí duchùm nejhroznìjším

Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
3.JÁMA PEKEL

Vesnice hoøí nocí jdu sám
Zkrátím si cestu pøes pole lán
Obklopen dýmem, na konci sil
Aè smysl neznám, jasný mám cíl
Vìdomí ztrácím a pøece bdím
Vede mì Ïábel - tam dolù k svým!

Snad jsem již mrtev pro tento svìt
Satan však sílu vrací mi zpìt
Koneènì vidím pekelný chøtán
Do žhavých temnot vøele jsem zván
S tìlem již nehmotným pøicházím blíž
Za mnou se zavírá železná møíž!

Teï sloužím Ïáblu smrtí a zlem
Roznáším zkázu, jsem démonem
V každém stavení èerný oltáø
Na každém obraze je moje tváø
S hrozivým smíchem vracím se sem
Pøíznivci Ïábla padaj na zem

Èerná je touha, bledá však krev
Kdo není vyvolen, sklidí mùj hnìv
Marnì se pachtí, modlí a sní
Démonem stát se ne každý smí
Posedlí vztekem vesnici boøí
Marnì vše dìlají marnì stoh hoøí!

4. LUCIFER

Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!

Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!

Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
5.ZA SMLOUVU PEKELNOU

O theo omnipotens qui de nihilio cuncta creasti,
Per virtutem tuorum ineffabilium nominum
Erigion, Adonai, Elohim,
da his creaturis quas ad nostrum usum efficaciam at alia omnia possui perificare,
Sanctificare per aspersionem et adorationem sutate precor Fausta, Faustagon,
Barocheido, Gedi, Godita, Maton, Igion, Amen.

Jediná zbývá cesta, konèí však záhubou
Jediná zbývá cesta, za smlouvou pekelnou!

Mou duši rozleptává zkázy neklid
Zaèínám doufat, nabírám víru
Zasranej exorcismus - marná snaha
Vìèného ohnì nezruší sílu!

To Ïábel umožnil mi pochopit zlo
Tisíckrát díky, sláva tobì
V temnotách nenašel jsem zradu a lež
Obracím køíže na svém hrobì!

Jediná zbývá cesta, konèí však záhubou
Jediná zbývá cesta, za smlouvou pekelnou!
6.PØIVÍTEJ SMRT

Hrob opuštìný
Ranní mlhou orosený
A na nìm kámen bezejmenný
Jenom ty køíže obrácený.

Však nová rakev pøipravená
Z neproschlých prken vyrobená
Èernými høeby posázená
Neèistou silou požehnaná.

Pøivítej smrt - rakev èeká
Pøivítej smrt - hrobník smeká

Touha po smrti je silnìjší než já
Opouštím svìt ve jménu Ïábla
Ve jménu toho, v koho teï vìøím
Do jeho péèe svou duši svìøím

Mé tìlo vnímá jen mrtvý mech
Zatuchlý bøeèan a svìta bìdný vzdech
Ta jáma totiž, to není hrob
Ale jeden ze vstupù do øíše zlob!

Pøivítej smrt - rakev èeká
Pøivítej smrt - hrobník smeká
7.SÁNEÈTO

NemA.
Ohélz do sán vabz ela ínešukop v sán ïevuen a mùkíniv mišan emítšuopdo ym i žokaj yniv ešan mán supdo a send mán jed íšjedzev šán bélch imez an i kat iben v okaj ávt élùv ïub évt ívtsvolárk ïjiøp évt onémj es tìvsop chíseben an isj žnej šáneèto.
Šáneèto, šáneèto ….