Kinniku Shojo Tai


Kinniku Shojo Tai
Kenji Otsuki (Vocals), Yuichiro Uchida (Bass), Fumihiko Kitsutaka (Guitar), Toshiaki Honjou (Guitar), Hiroshi Sekiguchi (Guitar), Minosuke (Drums), Shouichi Tomomori (Guitar), Hakuhiro Bera Ishizuka (Guitar), Satoshi Mishiba (Keyboard), Akira Ota (Drums)

.


Albums


Be notified

Subscribe to MetalBehavior bellow and be notified of everything related to your favorite artists!