Revelation (USA)


Revelation (USA)
Bert Hall (Bass [1986-1993] [since 2007] Against Nature), John Brenner (Vocals, Guitar [1986-1993] [since 2007] Against Nature, ex-Have Mercy), Steve Branagan (Drums Against Nature), Mike Thiess (Bass), Andy Bremer (Bass [1986-1987]), Denis Cornelius (Vocals, Guitar [1993-1996] [2002-2007]), Josh Hart (Bass [1991-1993] [2007]), Jim Hunter (Bass [1993-1996] [2002-2007])

.


Albums