Thorr's Hammer

Dommedagsnatt tracks

Lyrics


1. Norge

Gjennom en ode og frysende natt soker to elskende sammen.
Storre blir flammen nar natten er bitterlig stor og forlatt.
Slik soker hjerte mot Norges hjerte, slike flammer i kulden
og stormen en brann: her er der to gjennom lyst eller smerte
- vi og vart land!

Norge i vare hjerter!
Lev, o fedreland der!
Der skal du duve i omhet some blesten i sommerboen!

Der skal du bruse i stolthet som arrete traer mot sjoenga som
en hymne om livet fra varden til siste skaer!

Stigerne gar i gruben dypt i den sorte dag; som
spokelseskrokus brenner i berget de glassbla lamper.

Men sjofolk vadrer mot hjemmet nikker farvel til en damper
som bar, blant palmer og isberg; dem og det norske flagg!

Et under hender;
de blonde netter.
Fugleberg sover
i midnattssolen

Et lys son drommer
i klippens skrenter,

til bratt det brister
i tusen vinger!

La Norge fylle var hjerte!
Horer du landets sang?
Lytt til en liten tone,
det er din egen klang!

[English translation:]

Norway

Through a desolate and freezing night two lovers seek together.
Greater grows the flame when the night is bitterly big and deserted.
In this way our heart seeks the heart of Norway,
Like flames in the cold and the storm a fire:
Here there are two through lust or pain - we and our country

Norway in our hearts!
Live, oh fatherland!
There you shall rock in tenderness like the wind in the summer fields!

There you shall roar in pride like scarred trees towards
Ocean fields like a hymn of life from the varde [a sort of roadmark along mountain tops]
To the last rock [in the sea].

The ladders go deep in the mines of the black day;
Like ghost cocus burning in the mountain those glass blue lamps.

But seamen wander towards home,
Nodding farewell to a steamboat which carried,
Among palms and iceberg;
Them and the Norwegian flag!

A wonder happens;
The blonde nights
Bird mountains asleep
In the midnight sun

A light that that dreams
In the slopes of the cliff

Until suddenly it burst
In thousands of wings!

Let Norway fill our hearts!
Can you hear the song of the land?
Listen to a small tune,
It is your own sound!
2. Troll

Ute i skagens morke
Mellom fjell og berg
Dundrer ett torden
Som rullende kampesteiner.

Det er Troll pa haeferd,
I krigsmarsj mot Thorr.
Troll som vil forlate
Jatunheim i natt.

Trollene marsjerer;
I morket lyser
Deres oyne sin fajker,
Deres oyne sin fajker,
Deres knyttnever subber
Pa bakken nar de gar
De puster og peser
En krigssang
Av montone lyder
Er besvart av Thorr:

Som en tordensky
Som ett hammerslag
Kommer Thorr fra Asgard
... I hans vrede
... I hans sinne
Slakter han Troll i forakt.

- Na skal du blo, Thorr.
- Na skal du do, Troll.
- Slag skal du ta, Thorr.
- Smerte vil du lide, Troll.
- Gudene skal falle og Jotunheiemen herske.
- Trollene skal bli til stein og
Odin's makt vil addri do.

Thorr's Hammer drepte mange
Troll i kamp i natt
Kampesteinene ligger spredt
Som lik i skogen.

[English translation:]

Troll

Out in the darkness of the forest
Among mountains and rocks
Roars a thunder
Like rolling boulders.

It is trolls going to war
Marching to war against Thorr.
Trolls that will leave
Jotunheim [the home of the trolls in Old Norse mythology] tonight

The trolls are marching;
In the darkness glow
Their eyes like torches,
Their fits shuffle
Along the ground when they walk.
They puff and blow
A song of war
Of monotone sounds
Is answered by Thorr:

Like a thunder cloud
Like a hammerfall
Thorr arrives from Asgard [home of the Aeser, Old Norse gods]
...in his wrath
...in his rage
He slaughters trolls in contempt

Now you shall bleed, Thorr
Now you shall die, troll.
Blows you shall take, Thorr
Pain you will suffer, troll.
The gods will fall and Jotunheimen rule.
The trolls will turn to stone and
Odin's power will never die.

Thorr's hammer killed many
Trolls in the battle tonight
The boulders lay spread
The bodies in the forest
3. Dommedagsnatt

I morket lyste en ensom flamme
I kulda varmet ett ensomt bal
Fibul-thul vinteren
Viste ingen nade
For verken gud eller beist.

Jorda skjalv med voldsomme rykk
Fra hulene kom frem
Udyr som engang la i lenker.
I ost og i vest,
I nord og i sor,
Reiste seg horder og fiender.

Hver einherjer la stille og ventet
Pa gull-hanens sang
Som om morgenen ville vekke alle
De som i slaget skulle do grusomt.
Slaget som var sl*tten,
Ragnarok.

Denne natten var dommedagsnatten,
Den siste natten de stolte guder
Og de faele beist
I dette liv sklle se.
Morgenen var dommedag.

Under en bleiksvart himmel
I sno og storm
Ventet de pa doden roligt og uten forakt
Man lever mest i sine siste timer.
... skjebnen kan ikke ednres.

Den ensomme flammen i morket
Og det ensomme balet
Sa mer liv i de siste timer
Enn verden har sett i all tid;
Nar doden venter er livet kjaerest.

Natten blaser kaldere nar
dagen aldri skal komme.
Bortenfoir morket la solen's lik,
Hun var forraedet av ulver.
Vedsidenav blodde manen sitt siste blod,
Vargens bitt satt sinne merker.

Morket hersker, men ikke for alltid.
Bortenfor morket venter
Dommedagen pa sin tid.

[English translation:]

Doomsday's Night

A lonely flame glowed in the dark
A lonely fire gave warmth in the cold
The fimbulwinter [also a concept from Old Norse mythology, a winter several times longer and harder than a regular winter]
Showed no mercy
To neither god nor beast

The earth shook with violent tugs
From the caves came forth
Beasts that once were chained.
In the east and west,
In the north and south,
Raised themselves hordes and foes.

Every einherjer [the dead warriors of Valhalla] lay quiet and waited
For the song of the golden rooster
That in the morning would wake all
Those would die cruelly.
The battle that was the end,
Ragnarok.

This night was doomsdaynight,
The last night the proud gods
And the foul beasts
In this lifetime would see.
Morning was doomsday

Under pale black sky
In snow and storm
They waited for death calmly and without contempt
One lives the most during ones last hours.
...destiny cannot be changed.

The lonely flame in the dark
And the lonely fire
Saw more life during the last hours
Than the world had seen in all its time;
When death awaits is life most precious.

The night blows colder when
Daytime shall never arrive.
Beyond the darkness lay the corpse of the sun,
She was betrayed by wolves,
Beside bled the moon its last blood,
The wolf's bite had left its marks.
Darkness rules, but not forever.
Beyond the darkness waits
Doomsday for its time to come.
4. Mellom Galgene (Live)