Arakain

Apage Satanas tracks

Lyrics


1. A ZVONY ZVONÍ

Øeknìte na co ty svíce
Øeknìte proè hrajou rekviem
Nechoïte ke mnì s tím víkem
Poèkejte to není fér

Jakej prach v prachu
Co to tu øíká ten starej knìz
Já radši nechci znát odpovìï
Ta slova jsou jako rozsudek
Slyším a vidím

Dýchám
Rány kladiv doznìly
Cítím
Jak mì spouští dolù
Vnímám
Hlína - padaj kameny
Šílím
A zvony zvoní

Usnul jsem na malou chvíli
Protokol podepsal koroner
Na moment došly mi síly
Poèkejte to není fér

Jakej prach v prachu...

Dýchám...
2. MÝ JMÉNO JE PLAMEN

Hej mladej koukni už jedou
Není to krása když hoøí dùm
Když oheò tancuje s tebou
A velí snùm
Hej mladej koukni jsou tady
Jako báseò je rudej vùz
Pøedvádí nám svoje vnady
Plamenný blues

Ráj pyromanù...

Jsem tvùj pán
Mý jméno je plamen
Jsem tvá víra
Náplò žil
Jsem tvùj Bùh
A kážu teï oheò
Jsem tvá síla
jsem tvùj díl

Hej mladej koukni tý vody
Pøitom já se jim vysmívám
Hostina má svoje hody
Dost potravy mám
Hej mladej dík za tu snahu
Jedna sirka a ožívám
Svùj žhavej cejch za odvahu
Na èelo ti dám

Ráj pyromanù...

Jsem tvùj pán...

Pøítel vím já tì znám
Vítej rád tì mám
Vnímám dým naáruè tvou
Cítím žár

Hej mladej koukni už jedou...

Ráj pyromanù...

Jsem tvùj pán...
3. KARAVANA SLIBU

Soumrak citu pohøbívá
Bolest svìdomí když je v srdci pouš
Kterou prochází karavana slibù
Touha modly uctívá
Tolik nebolí když pak podlehnou
Jen se zaøadí v karavanì slibù

Závra z krokù velbloudích
Vìèný kolébání nálad
Zádnej zázrak jen výplò nudných show

Závoj obzor zakrývá
Dlouhý èekání jen si vzpomenout
Odkud pøichází karavana slibù
Táhnou roky umíraj
Kdo je vyplenil co je s oázou
Kde se zastaví karavana slibù

Závra z krokù velbloudích...

Nevinný myšlenky høály
Kdo ti slovo dal
Klidnì nechal ho spát
Hodiny najednou stály
Nìkdo litoval
Nìkdo zaèal se hádat
Zas pochyby zhoøknou
Na èele maj køíž
zas pochyby zhoøknou
Když víš

Soumrak citu pohøbívá...

Nevinný myšlenky høály
Kdo ti slovo dal
Nechal klidnì ho spát
Hodiny najednou stály
Nìkdo litoval
Nìkdo musel se smát...
...A co ty?
4. KYBORG

Hlava nohy a ruce
Tohleto tìlo stejnej vzduch dýchá
Jako ty a já
Mozek radost i smutek
Z palety barev vùnì snad cítí
Jako ty a já

Mùže mluvit stejnou øeèí
Pøesto se nezavdìèí
Nepatøí sem dávaj mu to znát

Síla která v nìm èíhá
Tak trochu dìsí každej se bojí
Jako ty a já
Zmatek vzbuzuje v lidech
O jeho citech vlastnì nic neví
Jako ty a já
Mùže mluvit stejnou øeèí...

Proè ho nikdo nepohladí
Proè mu nìkdo neprozradí
Nechoï blíž mám strach
Jsi totiž kyborg
Proè se trápí kdo je vinnej
Nechápe to že jsi jinej
Zemøít nemá strach
Je totiž kyborg

Slzy na chodník padaj
Všichni se dívaj jak to že pláèe
Jako ty a já
Kapky krve teï stékaj
Do spárù dlažby je stejný barvy
Jako tvá a má

Mùže mluvit stejnou øeèí...

Proè ho nikdo neprozradí...
5. PRINCESS

Nìkdy vzpomínky vláèím
A jsem rád že je mám
Roky co kolem pádìj
Radši nepoèítám
Jako dneska to cítím
Jak jsme dovedli pít
Tancovaèky byly šílený
A nás tak bavilo žít

Zaèlo se hrát
Holky se smát
Každá z nich v sobì mìla
Princess of the dawn

Vìci mìli svý jména
Køivák urèoval styl
Táta zuøil já byl naštvanej
Ze nic nepochopil

Zaèlo se hrát...

Potil se sál rezonoval
Z cigaret dým
Duše nám svázal vzápìtí
Tøepání hlav hrozièù dav
Chrapot a víra
Ukrytá síla napìtí

Ne že chtìl bych se vrátit
Do bolševickejch let
Od poldù nechat se mlátit
Za dlouhý vlasy a vzhled
Ale stále to cítím
Jak jsme dovedli pít
Tancovaèky byly šílený
A nás tak bavilo žít

Zaèlo se hrát...

Potil se sál...

Já neustávám pøivolávám
Tebe má princess
Dychtivá princess of the dawn
6. SPATNÝ DNY

Přijdou někdy špatný dny
Sedý zamračený rána
Kdy nic se nelíbí
Prostě není o co stát
Bejvaj někdy špatný dny
Stěstí ukazuje záda
Tatík pech si tě oblíbil
Hádej do čeho jsi zrovna šláp

Žízeň co vztek přináší
A v kapsách jen dvě nuly
Hovnocuc jak projížděl
Si prostě jen tak cák
Bylo dost žluči v poháru
Ledy v tobě už se hnuly
Tak pojď vylez blbej dne
Ať zúčtujeme spolu

Špatný dny
Není komu facku dát
Všechno se sype najednou
Špatný dny
Měl bys chuť se s někým prát
A vlastní sny tě podvedou

Přijdou někdy špatný dny
V dešti mívaj díry v botách
Puzzle kterejm chybí díl
Kazeťák ten starej křáp
Děvka smůla tě provází
Má neumytý vlasy
Masku nosí ztrhanou
A vysmívat se začne

Špatný dny...
7. NÁVRAT BOHU

Mlhy se táhnou
Z bezednejch blat
Kamenný sloupy
Hlídaj slunovrat
Záblesky ohòù
A svìdivej chlad
Zemøelo slunce
Už nemohlo vstát
Rojení stínù
Chceš obdivovat
Zamíchat karty
A do hry se dát
Wotan se blíží
Teï zaène se smát
A stane se rázem
Co mìlo se stát

Návrat bohù...

Tam uvnitø hlavy
Každýho z nás
Svý vojska zbrojí
Až nastane èas
Každej je jinej
A má jinej hlas
Jeden i druhej
Chtìj zlomit si vaz
Sekery zvoní
Køik zbìdovaných
Nenávist rodù
Smrt milovaných
Síla všech duchù
Dnes vyvolaných
Plameny kážou
Jsou odhodlaný

Návrat bohù...
8. SER CHÁN

Tvý město spí
Zvuky se ticha bojí
Půlměsíc zbled
Kejchá a je mu zle
Vítr už ví
Ze v klidu nepostojí
Má horkej dech
A chromej tygr řve

Šér Chán
Je v džungli svý a vydává se lovit
Šér Chán
Kroky neslyšný už jde hladovej král
Šér Chán
Je v džungli svý a číhá na svou kořist
Šér Chán
Má ho v sobě proč se bojíš

Půlnoc je pryč
Den čeká na odvetu
Hlídá tvou lež
Dnes je to naposled
Bláznivej kýč
Retízek amuletu
Chránit se chceš
Když chromej tygr řve

Šér Chán...

Had Káa se kroutí
Medvěd Bálů balí joint
Bághíra zkouší
Ve skořápkách vyniknout
Šér Chán už kráčí
Je i v tobě v každým z nás
Šér Chán tě vláčí
Zatne drápy zlomí ti vaz

Rána kdy nechápeš
Kdy necítíš kdy nevíš
Rána kdy nemůžeš
Kdy zpod kůže se měníš
9. HEY KRITIK

Hezky naklást k sobì slova
Pøidat trochu jedu
Dobrý schéma jak udìlat
Ze zábavy vìdu

O co líp by to sám dìlal
Jen kdyby to umìl
Vzpomínám jak v první brázdì
Jenom stál a èumìl

Nejsme na kolenou z nich
Fakt nejsme zlomený
Nejsme na kolenou
My se z nich nevosypem

Óóó Kritici stárnou
Nenosej dávno kecky zablácený
Óóó Kritici stárnou
Vymetaj rauty párty zaplacený

O umìní pro umìní
Redaktorská židle
Kdyby radši z kapsy vyndal
Nafouknutý vidle
Na vizitce vytištìný
Pan hudební vìdec
Blábolùm co nerozumí
Klaní se jak blbec

Nejsme na kolenou...

Óóó Kritici stárnou...
10. PUL STOLETÍ

Tikot hodin línì zaprášil svìt
Ranní káva bývá splín
Pavouk balí knihy v šedivej pléd
Schody øádkù stoupá stín
Dýchá z nich pùl století

S orlem ve skalách kroužíš
Z tý výšky se toužíš
Za obzor snést
Dálkou s Deanem se touláš
Na cestì se kousek dáš
Na korbì svést

Ginsberg zaèal právì svý básnì psát
Warhol tequilu chce pít
Dean se chystá s partou na pravdu hrát
Mc Murphy do hnízda vlít
Dýchá z nich pùl století

S orlem ve skalách kroužíš...

Na cestì pùl století není znát
Pod vazbou zaprášenou
Na cestì pùl století není znát
Nedá se zapomenout

S orlem ve skalách kroužíš...
11. TRIP

Nač se trápit
Když je deprese dlouhá
Nač se trápit
Když se můžeme toulat
Dám ti dárek
Jeden čtvereček štěstí
Dám ti dárek
No tak poslouchej nespi

Lákám tě
Směju se
Rouhám

Jedinej trip
A pak podivný stavy
Zrovna vyrostl hřib
Ze tvý gumový hlavy
Na přechodu
Krysy ve frontě stály
V metru u záchodů
Sašci na babu hráli

Pánbíček šel
Cůral okolo cesty
Horko a sníh
V parku kytek pár zvadlo
Slunce krklo a pak
Z nebe do křoví spadlo

Proč se zdráháš
Je to jen malej výlet
Proč se zdráháš
Budem pociti sdílet
Nech mě hádat
Jsou to záchvěvy bázně
Nech mě hádat
To se spraví no vážně

Lákám tě
Směju se
Rouhám

Jedinej trip...
12. PROMINTE SLECNO

Promiòte sleèno
Dovolte sednu si k Vám
Hej - pane vrchní
Podejte tu lahev k nám
Promiòte sleèno
Už trochu upito mám
Ta Vaše krása
Tý asi neodolám

Snad jsem drzý pojïme spolu
Tak jsme sešli za roh dolù
Pøitiskli se objali se

Zkraje jsme si dali jazyky do hlavy
Trochu jsem se divil že ji to tak baví
Rozepla mi džíny sjela do rozkroku
Takhle po mnì nešla žádná už pùl roku
Klidnì jsem jí hrnul sukni nad kolena
Jak jsem mohl tušit že to není žena
Sáhnout vejš jsem zkusil srdce nìkde v krku
Najednou jsem poznal na èem držím ruku

Promiòte sleèno
No vlastnì co to kecám
Chce se mi zvracet
Asi Vám pøes hubu dám
Promiòte sleèno
Nebo ti Karle mám øíct
Zmizte mi z oèí
Nebo se budeme bít

Byl jsem drzý šli jsme spolu
Jen pár krokù za roh dolù
Pøitiskli se objali se

Zkraje jsme si dali...
13. APAGE SATANAS

Bùh jak se zdá má novej cíl
Oíká si o svatozáø dál nosí knír

Zkouší tì zmást
Zkouší zmást

Z billboardù znáš svìt klidnejch sil
Míhaj se okolo nás a mìnìj styl
Zkouší tì zmást...

Skrývá je svoje rohy
Dál káže Apage Satanas
Hlídá je svoje rohy
Sám ïábel Apage Satanas

Tisknout se odpustky dá
Zvedne køíž a kasu v druhý ruce
Kdo z nás se upálit má
Jako symbol další revoluce

Zkouší tì zmást...

Skrývá je svoje rohy...

Jedenáct je pøikázání
Deset znáš a lhát tì právì uèí
Dvanáctý je o poznání
Kdo je ten co do duše ti huèí

Zkouší tì zmást...

Skrývá je svoje rohy...

Kyrie Eleison...