Arakain

Forrest Gump tracks

Lyrics


1. MAGOR

Hele povídám
Co se s tebou dìje
Hele povídám, ty jsi magor
Hele povídám
Ty se strachy chvìješ
Hele povídám, ty jsi magor

Leštíš svùj skafandr do gala
Kdyby voda náhle stoupala
Silná møíž na dveøích od bytu
V pøedsíni máš tajnej vchod do krytu
Ve skøíni celej svùj arzenál
Panzerfaust, øekni, kdes ho vzal
Každej roh ukrývá hasièák
Prošel ti už na hlavu technièák

Vede tì kámoš strach, stahuješ roletu
A okna zatmíváš, bojíš se náletu
Venku je každej vrah a støílí od boku
Pak botou koženou tì trefí v rozkroku

Mozek máš snad ještì na páru
A vìøíš bulváru
Jsi prostì magor
Každej den dùkladnì prohlížíš
Zásoby ve spíži
Jsi prostì magor

Výzdoba sama už napoví
Na zdi helma z první svìtový
Mušketa z bitvy u Waterloo
Kalašnikov nabitej na tvrdo
Bajonet, sumky na patrony
A pár kusù støeliva na slony
Tipnu si - rodilej Bohnièák
Prošel ti už na hlavu technièák

Ten azbest na stìnách je proti napalmu
Pøed každým mravencem sám lezeš na palmu
Co v každý kapce vody škùdcù pobývá
A závoj èervánkù prej požár ukrývá

Mozek máš snad ještì na páru …
2. ZMIZÍM PRYC

Dám ti na rozlouèenou
Památku pozlacenou
Prsten, v nìm zelenej kámen
Vím, svìt to neotoèí
Aspoò ti ladí k oèím
Je to mý poslední amen

Ráno, milá dámo
Zmizím v klídku nìkam pryè
Dáno, spoèítáno
Na botníku nechám klíè

Málo je smysluplný
Když loutnì chybí struny
A nìco tìžko se øíká
Já klidnì nechám tì spát
Na nic se nebudeš ptát
Venku už za chvíli svítá

Hádej mejch dùvodù dvacet
Zlatou klec, když u tebe mám
Já se k nim nechci už vracet
Nech to bejt a zavøi ten krám
Pendlujem nahoru, dolù
Od zdi ke zdi, dovnitø a ven
Po smrti zùstanem spolu
Chceš mùj popel, tak si ho vem

Ráno, milá dámo …

Dám ti na rozlouèenou …

Hádej mejch dùvodù dvacet …

Pusu mi dej
Za všechno hezký, co jsme spolu prožili
Na váhy dej
Kolik hádkama èasu jsme pohøbili
Pokušení
Který svìt kolem poøád nám nabízí
Okouzlení
Kdy tì vzbudí až pot z viny na køíži

Ráno, milá dámo …
3. FORREST GUMP

Jak mozaika z korálkù žít život i na dálku když nevíš jak cesta je dlouhá.
Jako Forrest mít vybraný svoje štìstíèko nìkde
Schovaný když nevíš jak cesta je dlouhá.

Forrest Gump, bìží a nevnímá
Forrest Gump, hloupost je nevinná.

Blázny osud popálí,když to zabolí,jen se usmáli,
A tak bìží a cesta je dlouhá.
S nikým svìt se nepáøe,jen se ušklíbne plivne do tváøe
I ty bìžíš a cesta je dlouhá.

Forrest Gump, bìží a nevnímá
Forrest Gump, hloupost je nevinná.

Démanty v sítích jsou kapky
Blýskavý poznat co cítíš chtìjí ti
Váha ví.

Forrest Gump, bìží a nevnímá
Forrest Gump, hloupost je nevinná.

Na na na na na na na na na na na na na na na
na na
4. DEZO

Dežo je kanec
Jak zaène, tak je to tanec
Veme Marunu
A prodá jí za korunu
Stokrát a znova
Maruna je tumpachová
Bude na pivo
A v krèmì veselo, živo

Už ho rapl má, už ho bere

Dežo má pesa
Tak vsadí je na gotesa
Jednou zabere
A platí za lokál celej
Prošla hodina
A zase je všecko jinak
Nalej na tatu
Nezbylo už na útratu

Už ho rapl má, už ho bere
Smùla pitomá, ta ho žere
Už ho rapl má, už se pere

Proè jsi Dežo táh
Proè si táh ten svùj nožík
Teï máš srdce v kalhotách
Kuba v zádech tvùj nožík
V železech tì povedou
Budeš mít z nohou želé
Kolik let ti pøišijou
A s kým budeš sedìt v cele, hele

Dežo je v èudu
Mìl Kubu vzít jen pøes hubu
Dluhy moh vracet
A dostat míò, než tìch dvacet
Pláèe Maruna
Ze píchl toho èehuna
Nový že pasák
Je vìtší, než Dežo prasák

Už ho rapl má, už ho bere …

Proè jsi Dežo táh …

Nìkdo v tom lítá
Nìkdo má køídla zlomený
Nìkdo v tom lítá
Nìkdo v tom lítá
Nìkdo má svý dny seètený
Nìkdo v tom lítá

Proè jsi Dežo táh …
4. HVEZDÁR

Každou noc smutnì dívá se ke hvìzdám
Mléènou dráhou rád bloudívá
Mìsíc na nìho zívá, je taky sám
Jen se po nebi plouží dál

Zdá se, nezdá
Malá hvìzda
Zdá se, nezdá
Nová hvìzda

Léta jen koukat a sedìt
Prožít léta s noèní oblohou
Bádat, hledat, pøitom vìdìt
Ze tvý pøání chápat nemohou

Tvary souhvìzdí, krása je jediná
Fantazií jen získává
Galaxie se tváøí, jak nevinná
Pøitom tvou mysl spoutává

Zdá se, nezdá …

Léta jen koukat a sedìt …

Každou noc smutnì dívá se ke hvìzdám …

Zdá se, nezdá …

Léta jen koukat a sedìt …
5. BULLDOG

Slintaj, vyjou na Mìsíc
Jsou tak ošklivý
Ze je skoro nikdo nemá rád
Sípou kolem popelnic
Nohy maj køivý
Chrápou, že se pøitom nedá spát

Øekni sám, komu podobný jsou
Pány svý psi pøece napodobujou

Koukáš, co s tím nadìláš
Hádej, jak teï vypadáš
Tvùj vztek, zuby zatínáš
Máš stisk, jako bulldog

Pár klotovejch rukávù
Èmuchala z beròáku
Ptáš se, proè tì nikdo nemá rád
Kdo pozve tì na kávu
A pro pár drobákù
Komu nedáš zase klidnì spát

Øekni sám, proè psi vzteklinu maj
Pánùm svým ze rtù odezíraj

Koukáš, co s tím nadìláš
Hádej, jak teï vypadáš
Tvùj vztek, zuby zatínáš
Tváøíš se jako bulldog

Na vodítku, placenej státem
Drobky toho, jak chutná moc
Hrozíš lidem ostnatým drátem
Opíjí tì tvá pravomoc
Vzteklá žena doma tì trápí
Až jsi zralej na léèení
Nabrousíš si do práce drápy
Komplexy máš vyléèený

Koukáš, co s tím nadìláš
Hádej, jak teï vypadáš
Tvùj vztek, zuby zatínáš
Máš stisk jako on
Koukáš, co s tím nadìláš
Hádej, jak teï vypadáš
Tvùj vztek, zuby zatínáš
Tváøíš se jako bulldog
7. FCELKA MÁJA

Byla jsi mechová a s chutí medu
Kámoška na zapøenou
Skoda, že popsat víc tì nedovedu
Jenom tì otøít pìnou

Nìkam jsi spìchala, problém byl asi
Vilík se jistì trápí
Nìkdo si vzpomene na starý èasy
Aka a Karel taky

O kom se mluvilo, zpívalo, psalo
Dìti to hroznì bralo
Nìkoho bavilo, nìkoho štvalo
A teï se dolítalo

Byla jsi hbitá
Holka pracovitá
Bláznivá, bláznivá
Zvoní ti hrana
Placko rozmazaná
Ošklivá, ošklivá

Tak dost, soucit jde stranou
Mìli jsme tu jednu vèelu ulítanou
Tak dost, soucit se ztrácí
Pro tebe tu nejsou žádný funebráci
Tak dost, soucit jde stranou
Nechci vìdìt, co ti proletìlo hlavou
Tak dost, soucit se ztrácí
Mastný fleky na skle pøidìlávaj práci

Byla jsi mechová a s chutí medu
Kámoška na zapøenou
Mìl jsem tì potkat døív, teïka už svedu
Jenom tì otøít pìnou

O kom se mluvilo …

Byla jsi hbitá …

Tak dost, soucit jde stranou …
8. NECH ME

Aktuálnì øíkám, nech mì bejt
Nejsem kretén, co lítá jen za tebou
Nejsem pracháè, jak Viktor Koženej
Leda tunýlek na tebe spáchat chu mám

Aktuálnì øíkám má drahá
Pøestaò dávno už nejsi mi drahá
Na tvejch veèírcích zívá i podlaha
Jsou jak muzeum voskovejch figurín

Vypouštím mozek out
Kašlu na tvùj raut
Tvý nápady proklínám
Dám si v hospodì rum
Je víc, než tvùj dùm
Pak za sebou zavírám

Nech mì
Prostì nech mì …

Aktuálnì øíkám, nech mì bejt
Nejsem kretén, co lítá jen za tebou
Nejsem cvok, abych léta byl zbláznìnej
Do nafouklý a hádavý nádhery

Vypouštím mozek out …
9. VZDÁVÁM SE

Veèerní stíny jsou tak dlouhý
Mrak samotáø jde oblohou
Korálky slzí tváøe hladí
Korálky slzí vlažný jsou
Slanou mívaj cestu

/:Vzdávám se, prohrávám
Vzdávám, co ti dávám:/
Hra poslední a co je v ní

Já smutnej klaun uvízl v sítích
Tápu v nitkách tvých pavuèin
Proè mì tak trápíš moje krásko
Komu dáš ochutnat z tvých vín
Komu povolíš dál jít

/:Vzdávám se, prohrávám …:/
Hra poslední a co je v ní
Hra poslední, o co jde v ní

Já jsem to, co ti chybí
Vážnì mì ve snu vidíš
Já jsem, ten koho hledáš
Vážnì, nech mì vejít dál

Proè mì tak trápíš moje krásko
Komu dáš ochutnat z tvých vín
Komu povolíš dál jít

/:Vzdávám se, prohrávám …:/
Hra poslední a co je v ní
Hra poslední, o co jde v ní

Já jsem to, co ti chybí …
10. 1.000.000

Kam se ženou
Oekni, pro co se trápí
Nic už nedoženou
Jsou jak v betonu dráty
Všichni za pár šupù
Trávìj hodiny v práci
Chtìj se zbavit lupù
Najít šikovnou láci

Kocour v botách je pozve na karneval
Kam to dotáh a prachy kde na to vzal

Krok má, jak týpek, co má milion
Chechtá se, výbornì se baví
Oíká, hlavní je první milion
Další, že víc už nepobaví

Parta sluhù
Dìlá na stejný pány
Kolonády dluhù
Na nich zlacený brány
Výhry z loterie
Jenom pabìrkování
Smrt si ruce myje
Ze jim nechala zdání

Kocour v botách …

Krok má, jak týpek, co má milion …

Krok máš, jak týpek, co má milion
Chechtáš se, výbornì se bavíš
Oíkáš, hlavní je první milion
Dalším se víc už nepobavíš
11. CERNEJ SVIHÁK

Pár prašivejch psù
Vítá nový ráno
Noc nestíhá den
Hvìzdy chodìj spát
Nìkde za rohem snad
Feák svou dávku shání
Pro ten podivnej hlad
Na kterým ulítá

Deset, osm, èi pìt
Zùstalo andìlù v ráji
Pravda, nenávist, lež
Nikomu neschází
Úèet propitejch lásek
Který tak rychle stárly
Jedna zùstává dál
A na ní ulítáš

Je vìrná, dráždivì èerná
Je vìrnej, ten švihák èernej

Nìkdo si v bazaru
Koupí zas vitriol
Po noci na baru
Trochu mu vytrávilo
Pøišel èas pomalu
Na další pitivo
A èernej švihák je král
Není mi do skoku
Chvílema mrazivo
Tak šáhnu po Stocku
Aby se zadaøilo
Když jsem byl po šoku
Mìl v duši ošklivo
Tak èernej švihák mì høál

Den dostává mat
Tma se o vládu hlásí
Bùh, ïábel a kat
Oeknou, kdo umírá

Sám sebe se ptáš
Kdo tu ještì schází
Má slušivej frak
A dveøe otvírá
Pár veselejch vrásek
Nemá otázky žádný
Chu do žil se vpíjí
Na ní ulítáš

Je vìrná, dráždivì èerná …

Nìkdo si v bazaru …

Vìrná je barva èerná
Vìrnej je švihák èernej
12. TELEVIZE

Táta èumí na kozy
Rád by se povozil
Když jsou jako vozy
Máma radši seriál
To je materiál
Proboha, kdo to psal
Vládì straší ve vìži
Prej v nìèem soutìží
Tak a radši bìží
Má prezident ochranu
Co volí za stranu
Chce se mi na stranu

Moderování
Komentování
Informování
Pøijímaè, dráty
Mocnosti, státy
Lži po stopátý
I krabi z pláže
Rovnaj si tváøe
Podle scénáøe
Veèerní zprávy
Sílený krávy
Vrazi jsou zdrávi

Moderování
Komentování
Informování
Pøijímaè, dráty
Mocnosti, státy
Lži po stopátý
Horníci horní
Rolníci rolní
Všichni jsou svorní
Odboráø káže
Jaká je gáže
Spìchej do stráže

Á øeèí kamion
Sladký kecy Orion
Chodící amplion
Koukám, jak mu huba jede
Má uši na špici
Slyší rùst i ostøici
O každý vopici
Referovat hnedka svede
V pùlnoèní diskuzi
Intouše zve na schùzi
Buzi i nebuzi
Vždy je pøece všechny vede
Mùže mít reklamu
Nìkdo mu dá pøes tlamu
Když ve svým programu
Správnì fakta neuvede
13. PENÍZE

Zaèali v nebi
Snižovat stavy
Andílci bledli
Padaly hlavy

Nejsi na nic, nashledanou
Koukej, a jseš sbalenej
Víc už nemáš na vybranou
Tohle ne

Zaèali z pekla
Høíšníky vracet
Rozpoèet nezná
Topením ztrácet

Nejsi na nic, nashledanou …

Èau a nazdar, nashledanou
Klidnì a jseš ztracenej
Odchod s tváøí odevzdanou
Takhle ne

O peníze jde pro nebe
Stavy snížej o tebe
A je vítìz kdokoliv
Ty jsi pøítìž kdekoliv
O peníze jde pekelný
Satan ví, co je moderní
Slabej pøídìl na duši
Kam teï jít má, to netuší

Stávka èertù za minimální platy
Andìlé se pøidali k nim taky
Satan s Bohem sepisujou smlouvy
Spekulujou, dodatky jsou dlouhý
Svatej Petr u nebeský brány
Oíká, konèím, mám už jiný plány
Nebožtíci zíraj jako tele
Mùžete jít všichni do …

O peníze jde pro nebe …
14. NA DNE

Probuzení
Když sen tì nepochopil
Kdy náhle nezbylo sil
A ležíš ústama v hlínì
Utrpení
Lže všechno, pro co jsi žil
Zlá nemoc smrt nemá styl
Rodí se v matèinì klínì

Vyvolená
Láska nic neznamená
Víra je unavená
Nekáže boží syn
Pokolení
Drtí tvý pøirození
Namísto pochopení
Kopne tì do slabin

Touho nevinná
Spíš na dnì
Písek v hodinách
Møíž spadne
Vrah se unaví
Pít žádá
Dýka hledá cíl
Tvý záda

Støepy zrcadel
Místo oèí díry do pekel
Osud ví, kdo zase naletìl
Usmívá se opodál
Krev, slzy a pot
Jako stráž a vìrnej doprovod
Teï tì nutí, abys o život
Se smrtí šachy hrál

Touho nevinná …