Arakain

Schizofrenie tracks

Lyrics

1. STRÁZCI CASU

Táhnìt už vodsud pryè - go!
Spatný staèí vždycky jednou
Brzy na vás vemem biè - go!
Nestaèíte ani zblednout

Strážci èasu
Jsme strážci èasu - honorace
Strážci èasu
Zádný trosky rezignace
Strážci èasu
Nejsme trapný dekorace
Strážci èasu - my a naše generace

Z kola dìjin máte jít - fuck!
Boží mlejny už vás melou
Každýmu to, co chtìl mít - fuck
Vyšší karty vždycky berou

Strážci èasu...

Co všechno uteklo nám z minulejch let
Už dneska tìžko nìkdo zmìní
Jen z vaší viny se nám uzavøel svìt
Koukejte zmizet z týhle scény
Ty øeèi vo vobrodì, nápravì chyb
Všechny ty nesmyslný kecy
Když si vás pohlídáme, tak bude klid
Jste vrazi každý dobrý vìci

Táhnìte už vodsud pryè...

Strážci èasu...
2. TEROR

Stíny se valej pøes kamennej val
Velký mág navštívil pùlnoèní labyrint
Zve síly noci sem do nitra skal
A holí kreslí do prachu pentagram

Tady se zjeví koøeny zla
Mocnosti temna jsou zvány na sabat
V mìsíèním svìtle jak cejch se ti zdá
Do prachu holí vyrytý pentagram

Pojï ke mnì, krví tì zauèím
Znát svìtlo a stín
Pojï ke mnì, tvý šrámy na duši
Plameny promìní v dým
Další ráno nevíš, co den ti dá
Tvá hlava vypitej sud
Další ráno, s osudem v kostky hrát
Výhry jsou život a smrt

Dám ti dar, poznáš teï bolest
Dám ti dar, to cos chtìl znát

Skinheads berou si do rukou
S kým, že máme tu èest
Skinheads chtìjí být zárukou
Aby byl koneènì klid
Dech noci, teror teï vyprýští
Pro tvojí neèistou ple
Dech noci, tvá barva zneèistí
Nìkdy jsi horší než snì

Dám ti dar...

Rasu chceš kazit
Tak to se ti zdá
Mít bøicho na zip
Je budoucnost tvá
Táhni už domù
A nejpozdìjc hned
Nevìøíš tomu
Tak to si se splet
3. REKNI A MÁS ME

Nìkterý ženský mì berou
Zvl᚝ ten typ na noèní rejdy
Co maj rády lásku celou
Ty, co zdravìj: "Helou baby!"
Vìèný téma našich debat
Vždycky ženský nebo prachy
Proè se bát a proè jim nedat
Co mám rád a oni taky

Dnešní noc bude ta pravá
Vždy to víš už dávno sama
No já vím, jsi holka vdaná
Zùstane to mezi náma
Pojï, tak jdem už na tu práci
Pøestaò si hrát na drahou lady
Vlítnem na to jako draci
Usmìj se a øekni: "Vejdi!"

Hele, jen øekni a máš mì
Jsem to, co dlouho hledáš
Jen øekni a máš mì
Jdem na to

Uvidíš, že se to vyvine
Budeš køíèet: "Nechci dítì!"
To buï klidná, to já taky ne
Ale chci už rychle mít tì
Od vlasù po prsty u nohou
Mezitím se dlouze zastavím
Potom zas a zase nanovo
Stokrát, až do smrti z únavy

Hele, jen øekni a máš mì...

Toho, co cítíš jinak se nezbavíš
Takže ti zbejvá dát si krásnej dárek
Oèi ti svítí krev stoupá do hlavy
Tak proè se tejráš místo radovánek
Rychle se stárne a každou vteøinou
Ztrácíš svou krásu chceš, tak co ti brání
Nedìlej blázne ze sebe nevinnou
Proè hledáš spásu v hloupým odmítání
4. KAMENNEJ ANDEL

Èasto tudy bloudíš v øadách
Ztichlých pomníkù
V místech, který vážnost žádaj
Posledního klidu a snù

Hrùza tìch vizí
Stále dál se navrací
Procházíš krizí
V hlavì všechno pøevracíš

Ten hrob, co je ètvrtej zleva
Jako bys odnìkud znal
Na nìm andìl, ruce sepnutý
S tak známou tváøí

Pochyby mizí
Realita neváhá
Zivì to vidíš
Utkvìlá je pøedstava

Ten hrob, co je ètvrtej zleva...

Tušení, že budeš tu spát
Svùj vìènej spánek
Promìnil už v jistotu snad
Ten kamennej andìl
Dobøe víš, že budeš tu spát
Svùj vìènej spánek
Nad tebou má držet tvou stráž
Ten kamennej andìl
5.ANTIKRIST

Zas s partou ulicí táhnem
Dìdci hrozej nám holí
Pøed hospodou do kapsy šáhnem
Kde tìch pár drobnejch zvoní
Les go - hospodo hoï sebou
Cpi to sem, piš nám to hrábìma
Les go - co èumíš nádhero
Popojedem, pìna nám padá

Thrash, black, punk nebo hardcore
Vlajka klubu a žízeò
Džíny, kùže, kov nebo zákon
Holky maj naší pøízeò
Les go - hospodo hoï sebou...

Flákaè a antikrist
Oíkaj, že jsem
Flákaè a antikrist
To jsem já...

Když se prej nedám na modlení
Nikdy nepøijdu do nebe
Kdo na to vìøí, ten a se zmìní
A každej stará sám o sebe

Vždycky, když pøijde nìjakej
Starej zasloužilej páprda
A zaène vykládat co mùžu a co nemùžu
Tak udìlám pøesnì pravej opak
A von se potom ptá proè?
Proè - no prostì proto
Ze tyhle vševìdy vùbec nemám rád!

Flákaè a antikrist
6. GILOTINA

Jdeš ke dnu
Už flanïák zve tì ke zpovìdi
Z cely smrti se tìžko utíká
Jdeš ke dnu
Ptáš se, proè noc je tak krátká
Strach ze tmy a nicoty tì proniká

Trest smrti
Exekuce za svítání
Svatební obøad, co nejde odmítnout
Trest smrti
Ptáš se, proè noc je tak krátká
Na tohle datum ti schùzku urèil soud

Máš rande na dnešní ráno
Èeká ta kráska - gilotina
Máš rande na dnešní ráno
Už holka èeká

Dáma s kosou
V elegantním èerným plášti
Asi tìžko si s tebou zamrouská
Dámy s kosou
Ptáš se, proè noc je tak krátká
Tahle láska je taky francouzská

Máš rande na dnešní ráno...
7. SEDMÁ PECET'

(Instrumental)
8. ZLÁ KRÍDLA OSAMENÍ

Zlá køídla osamìní
Jak pìna padá
Tvùj pot se v rosu džbánku mìní
Zlá køídla osamìní
Kouø trávy polykáš
Na cestì k zapomnìní
Èas ti prsty protéká

Tak mì tu máš
To jsem já
To velký prázdno v tobì
Tak mì tu máš
Svý horší já
Stáhnu tì na dno k sobì

Zlá køídla osamìní
A duše mladá
Ve trosku vyèpìlou se zmìní
Zlá køídla osamìní
Cenu teï platit máš
Za pár chvil v omámení
Èas ti prsty protéká

Tak mì tu máš...
...Jsem velký prázdno v tobì
Stáhnu tì na dno k sobì
Jsem velký prázdno v tobì
Stáhnu tì na dno
Až na dno k sobì

Z holých zdí
Rostou choboty rùžovejch slonù
Zrcadla vrací
Obrazy pekla a nebe
Beznadìj stéká
Po stìnách okolních domù
Zrcadla vrací
To jak teï vidíš sám sebe

Peklo a nebe, je obraz tebe...

Zlá køídla osamìní
Jsou ceny veliká
Za tyhle chvilky snìní
Èas ti prsty protéká
9. HIBERNATUS

Pùvodní chlad
Prohrává souboj s vìdomím
Cítím teplo, jak do žil proniká
Svìtlo a cit
Neznámý hlasy medový
Cizí ruka teï se mì dotýká

Tak budu žít
Už je to hotový
První pohled, dojmy se zalykám
Èí je to svìt
Kdo na otázky odpoví
Po sto letech se tìžko pøivyká

Dál smysl mi uniká
Spousty vìcí, které chápat nedovedu
Dál mi jejich smysl uniká
Dlouhej èas jsem strávil v kusu ledu

To století
Má na svìdomí spoustu zmìn
Vždycky nový nìco zas objevím
V lidech je klid
Všichni záøí jak diadém
Marnì èekám na strachu projevy

Jsem primitiv
A tenhle svìt snad sen
Zvíøe ve mnì pak náhle poleví
Dali mi mat
To dobré uvnitø musí ven
Lepší stránka se vždycky projeví

Dál smysl mi uniká…
…Spoustu let jsem strávil v kusu ledu

Co je dobrý a špatný
Co se v penìzích poèítá
Co se smí a co nesmí
Tady nikdo mi neøíká
Po sto letech v ledu…

Co je barva tvý kùže
Co se na papír povolí
Co se nahlas øíct mùže
Tady nikoho nebolí
Po sto letech v ledu…
10. ILUZORIUM

Kolik bylo králù
A dìdiènejch následníkù
To co sis neurval
Vždycky schramstnul cizí chøtán
Ten kdo chtìl pøežít
Kdo mìl nìjakej cíl
Po žádný ránì
Nesmìl zùstat na kolenou

Èasy prej se mìní
Jsou stejný šance protivníkù
Jen paní závist
Má poøád v sobì každej z nás
I když tì srazí
A nemáš dost sil
Po žádný ránì
Nesmíš zùstat na kolenou
Nesmíš zùstat na kolenou

Svìt je dravec
Už's to poznal
Svoje prohry
Platíš vždycky sám
Svìt je dravec
Už's to poznal
Ze tmy v zádech
Èekáš další z ran

Potkáváš støípky snù opuštìných
Tvý vzdušný zámky jsou rozboøený
Chvíle, kdy známí se odvracejí
Èas vrátil zpìt facku svý beznadìji
11. SCHIZOFRENIE

Prosím tì, pomoz mi Bože
Poznat, kdo z tìch dvou jsem já
Vládnou teï uvnitø mý hlavy
Proto se na radu ptám:
Komu mám popsat, co cítím
Když všechno dvì barvy má
Dvì chuti, dva pachy nevím
Co je a co se jen zdá

Jsem obì schizofrenie

Jak vlastnì dál žít mám
Být otrok dvou
Cožpak se dá øíct já
A já dva jsou najednou

Zas mìním z lovce se v koøist
Obojí pocity znám
V hrnci se ve vodì vaøím
K obìdu svùj mozek mám
Sám sebe na svatbu svojí
Beru si za svìdka rád
Chodívám na vlastní pohøby
Poslední sbohem si dát

Jsem obì schizofrenie...

Jak vlastnì dál žít mám...