Arakain

XXV Eden tracks

Lyrics


DISC 1

1. BLÁHOVÁ VÍRA

Jdi dál, meè vostrej Ti málem hlavu utíná
Jdi dál, snad po stý se bít
Kdo z vás je první, když souboj právì zaèíná
Kdo z vás, kdo døív

[Chorus]
Bláhová je víra v Kristovo pokání
Bláhový jsou cíle po prvním utkání

Ten z vás, co se hordì pøesil ubrání
Ten z vás je tu šoumen
Zbìsilý sta lidí, co na smrt v davech uhání
Ten dav je tvým soudem

Køik a pach koní
Z dálky prach se víøí
Pot a krev roní
Zoufalý výkøiky

Strach a dìs z oèí
Blázni z davu šílí
Kdo a kde skonèí
Císaø je bez viny

[Chorus]
2. KARAVANA SLIBU

Soumrak citu pohøbívá
Bolest svìdomí když je v srdci pouš
Kterou prochází karavana slibù
Touha modly uctívá
Tolik nebolí když pak podlehnou
Jen se zaøadí v karavanì slibù

Závra z krokù velbloudích
Vìèný kolébání nálad
Zádnej zázrak jen výplò nudných show

Závoj obzor zakrývá
Dlouhý èekání jen si vzpomenout
Odkud pøichází karavana slibù
Táhnou roky umíraj
Kdo je vyplenil co je s oázou
Kde se zastaví karavana slibù

Závra z krokù velbloudích...

Nevinný myšlenky høály
Kdo ti slovo dal
Klidnì nechal ho spát
Hodiny najednou stály
Nìkdo litoval
Nìkdo zaèal se hádat
Zas pochyby zhoøknou
Na èele maj køíž
zas pochyby zhoøknou
Když víš

Soumrak citu pohøbívá...

Nevinný myšlenky høály
Kdo ti slovo dal
Nechal klidnì ho spát
Hodiny najednou stály
Nìkdo litoval
Nìkdo musel se smát...
...A co ty?
3. AMADEUS

Ptáš se vážně siločar osudu
Kde sebral Mozart tu kapku génia
Jak Diogenes zalézáš do sudu
S něčím novým nemáš chuť začínat
Když starý nápady nesou jen ostudu
Je chyba v lidech a tvá je nevina

Blázne snad nemyslíš
Že někdo z nás bude novej Amadeus
Blázne snad nemyslíš
Že někdo z nás je další Amadeus

Přijdou chvíle první závisti
Někdo prej umí a tebe si nevšímaj
Zlá krev pění - semknutý čelisti
Namísto chváli k čertu tě posílaj
Možná děláš v kulturní komisi
Takovej formát to už je silná zbraň
Právo napsat hanlivý dopisy
A něčí snahu poslat tím do hajan

Hrůza jak se těšíš
Když jsi takhle podved svojí práci
Na ten krásnej pocit
Na opasek připnout něčí skalp
Máme asi věřit
Že měl Jidáš smysl pro legraci
Tak se ukaž! - kdo jsi?
Na tvou počest vystřelí pár salv

Kdo z vás je další Salieri

Pochybná sláva bejt králem zákazů
Je to cítit že trochu zahnívá
Přibývá pochyb přibývá dotazů
Tím co jsi přehnal moci ti ubýváv Pouštíš světem ze vzteku tisíc fám
Je nám jasný že jim sám nevěříš
Každej úspěch si člověk dělá sám
Ten ani Mozart nedostal k večeři
4. MUZEUM ZLA

Ten dùm je tak zvláštní
Jako bych ho znal
Zas podléhám vášním
Když bránu otvírám

Jak peklem bych kráèel
Když tady vidím stát
Sbor všech lidskejch monster
Tìch mìl bych se bát

Dav záhadnejch tváøí
Dál nám tady lžou
Proè málem se tváøí
Ze nevinný jsou

Pach krve z nich cítím
Smrtící svatozáø
A zlo jako frázi
Svìdomí na oltáø

Blázen ten kdo vchází
Do muzea hrùz
Se zlem se tu schází
Ète ho z oèí lùz
5. MARILYN

Ráno si vlasy courá
Má vlhký šaty šedivý
V závoji mlhy bloumá
Ještì je bledý, øasy má slepený

Já v køesle koženým
Jsem schoulený
Nemùžu spát
Proè jsem tì uvidìl
Víš, teï bych chtìl
Ti jméno dát
V posteli studený
Nikdo neleží
Jen hloupej stín
Marilyn

U kola štìstí doufám
Ze mi tì osud povolí
Slovo má srdce, mùj pán
Prosím tì vìø mu, už je tvý, ztracený

Øíkám ti Marilyn
Když v noci sním
Chtìl bych tì høát
Teï vážnì netuším
Jak zastavím
Svùj volnej pád
Úsmìv a oèi tvý
Kouzlo ukrytý
Oekni, co s tím
Marilyn

Marilyn
Jsi jako žhavá láva v dlaních
Marilyn

Já v køesle koženým …

Každej z nás ví, jak si prožil to svý
Salto mortale
Kdo zkouší rád držet balanc a stát
Pøesnì na hranì

Mortale, salto mortale...
6. NÁVRAT BOHU

Mlhy se táhnou
Z bezednejch blat
Kamenný sloupy
Hlídaj slunovrat
Záblesky ohòù
A svìdivej chlad
Zemøelo slunce
Už nemohlo vstát
Rojení stínù
Chceš obdivovat
Zamíchat karty
A do hry se dát
Wotan se blíží
Teï zaène se smát
A stane se rázem
Co mìlo se stát

Návrat bohù...

Tam uvnitø hlavy
Každýho z nás
Svý vojska zbrojí
Až nastane èas
Každej je jinej
A má jinej hlas
Jeden i druhej
Chtìj zlomit si vaz
Sekery zvoní
Køik zbìdovaných
Nenávist rodù
Smrt milovaných
Síla všech duchù
Dnes vyvolaných
Plameny kážou
Jsou odhodlaný

Návrat bohù...
7. ZIMNÍ KRÁLOVNA

V pohádkách najdeš
Moudrou pravdu spousty pøíbìhù
Stejnì i svùj v nich mùžeš èíst
Okouzlí cizí žena lásku tvou
Toho s kým jste si souzeni
Tak jak to nést kde návod vzít

Jenom si vzpomeò
Jednou pøijela tak Zimní královna
Malýho kluka odvezla na saních
Gerda pláèe
Volá Káji, Káj má srdce studený
Malá Gerda musí ho zachránit

Otøi si slzy
Dobøe víš, že pláè ten nic už nespraví
Musíš teï jít, ne takhle stát
Nezoufej
Dej si radit pohádkou
Tu už víc nikdo nezmìní
Osud ti dá co musí dát

Jenom si vzpomeò...

Bude to boj
Srdce z ledu, její cit
Dobøe víš kdo v nìm zvítìzí
Vzpomene Káj a jeho srdce roztaje
A stejnì ty, jdi teï za ní
Je v tvých silách tu druhou porazit
Tak jako Gerda, když šla za Kájem
8. STROM ZIVOTA

Nedovolím nikdy skácet tenhle strom
To co má je velkej dar, já vìøím v nìj
Krátkou cestu života ti zvolil on
Na koho tu házíš vinu, tak se neotáèej

Tìlo jako kmen...taky stárne s tebou
Listy jako dlaò...hladí tvoji tváø
Koøeny tu jsou...nech je, a rostou dál
Míza jako krev...proudí v tobì dál

Toužíš ohnìm bejt...
Spálíš to, na co si teï sáh
Sloužíš silám zlejm...
Zkoušíš stromem života se stát...sááám

Nedovolím nikdy skácet tenhle strom
To ta jeho síla nás tlaèí pøed sebou
Nebejt nikdy sám na cestì po nìkom
Tak se seber a vstaò a nekleè na kolenou

Tìlo jako kmen...

Toužíš ohnìm bejt...
Spálíš to, na co si teï sáh
Sloužíš silám zlejm...
Zkoušíš stromem života se stát...sááám

Sólo

Toužíš ohnìm bejt...
Spálíš to, na co si teï sáh
Sloužíš silám zlejm...
Zkoušíš stromem života se stát...sááám
9. PUL STOLETÍ

Tikot hodin línì zaprášil svìt
Ranní káva bývá splín
Pavouk balí knihy v šedivej pléd
Schody øádkù stoupá stín
Dýchá z nich pùl století

S orlem ve skalách kroužíš
Z tý výšky se toužíš
Za obzor snést
Dálkou s Deanem se touláš
Na cestì se kousek dáš
Na korbì svést

Ginsberg zaèal právì svý básnì psát
Warhol tequilu chce pít
Dean se chystá s partou na pravdu hrát
Mc Murphy do hnízda vlít
Dýchá z nich pùl století

S orlem ve skalách kroužíš...

Na cestì pùl století není znát
Pod vazbou zaprášenou
Na cestì pùl století není znát
Nedá se zapomenout

S orlem ve skalách kroužíš...
10. GILOTINA

Jdeš ke dnu
Už flanïák zve tì ke zpovìdi
Z cely smrti se tìžko utíká
Jdeš ke dnu
Ptáš se, proè noc je tak krátká
Strach ze tmy a nicoty tì proniká

Trest smrti
Exekuce za svítání
Svatební obøad, co nejde odmítnout
Trest smrti
Ptáš se, proè noc je tak krátká
Na tohle datum ti schùzku urèil soud

Máš rande na dnešní ráno
Èeká ta kráska - gilotina
Máš rande na dnešní ráno
Už holka èeká

Dáma s kosou
V elegantním èerným plášti
Asi tìžko si s tebou zamrouská
Dámy s kosou
Ptáš se, proè noc je tak krátká
Tahle láska je taky francouzská

Máš rande na dnešní ráno...
11. ZTRÁTY A NÁLEZY

Kolikrát potkáš
Svý starý nápady
Sny, co jsi ztratil
A lidi cos znal
Proè se ohlížíš
Nedbáš svý zásady:
Co bylo, bylo
Vždy život je dál

Stále si hýèkáš
Svý ztráty a nálezy
Sám obèas nevíš
Kdo zaplní sál
Co stojí potlesk
Zda na nìm záleží
Co z nìho zbyde
A pøetrvá dál

To co bylo
Nechává stopy neèekaný
To co bylo
Nedá spát, chtìný i nevítaný
To co bylo
Odchází, vrací se znenadání
To co bylo
Nezmizí, máš to spoèítaný

Pro trochu penìz
Slávy a úsmìvù
Jednou se ohneš
Už nenarovnáš
Nejsi sám sebou
Pøi vstupu na scénu
Jak tohle smazat
Se zbyteènì ptáš

To co bylo...
12. APAGE SATANAS

Bùh jak se zdá má novej cíl
Oíká si o svatozáø dál nosí knír

Zkouší tì zmást
Zkouší zmást

Z billboardù znáš svìt klidnejch sil
Míhaj se okolo nás a mìnìj styl
Zkouší tì zmást...

Skrývá je svoje rohy
Dál káže Apage Satanas
Hlídá je svoje rohy
Sám ïábel Apage Satanas

Tisknout se odpustky dá
Zvedne køíž a kasu v druhý ruce
Kdo z nás se upálit má
Jako symbol další revoluce

Zkouší tì zmást...

Skrývá je svoje rohy...

Jedenáct je pøikázání
Deset znáš a lhát tì právì uèí
Dvanáctý je o poznání
Kdo je ten co do duše ti huèí

Zkouší tì zmást...

Skrývá je svoje rohy...

Kyrie Eleison...
DISC 2

1. PRÁZDNEJ KOUT

Doufej, že si kámo m?l
Pech na krásky, co ti rozum?j

?áru bílou, holka úlet zlej
Dávku š?ávy, tvr?ák hotovej

Jistej není žádnej den
krá?et dál, jako host ?íst d?j
Chvíle z n?j, to je prázdnej kout
Zvolit sm?r a nechtít upláchnout

Pla? a ber, dokud máš
Ztráty v?tší nevnímáš

Ztra? a ber cestu zlou
Názor vlastní, dobrej soud

Jistej není...

Prázdnej kout...

Jistej není...
2. DÁBELSKÁ HRA

Pouhá chvíle zbývá jen
Zítra mám být popraven
Hlavou zní mi soudcův hlas
Ta dvě slova: "Zlomte vaz!"

Zlej mám dneska den

Plýtvat slovy, sbohem dát
Nemám zájem, nechci lhát
Tělo prázdný rád vám dám
S duší plány jiný mám

A ten plán, ten znám jen já, jen já
Ten skvělej plán, ten mám jen já, jen já

[Chorus]
Mám jedno přání
Bůh nemá zdání
Jen ďábel v mých zrůdných hrách
Starou tvář střídám
Hříchy mé váš zdobí práh

Zvráceným touhám
Tak těžko se vzpírám
O vrásku víc zas mám
Za váš život pouhý
Království své dole mám

Tak teď se ptám, kdo přijde dál, kdo z vás

Má pouť končí, vchází kat
Ztrácím tělo, půjde spát
S novou tváří mířím dál
Správnou cestu znám i k vám

Znovu se ptám, kdo přijde dál, kdo z vás

[Chorus]

Zvráceným touhám...

Mám jedno přání...

Zvráceným touhám...
3. JSEM TROCHU JAKO

Zdá se mi všechno jen jako
Jako když padá dùm
Jako když den už konèí
Jako zvuk prázdnejch strun
Snídanì taky jen jako
A jako když jdu spát
Nìkterý dny jako roky
Jsem jako když se mi to zdá

Dva lístky do šantánu
Jen jako, že jdu s nìkým
K ránu se vracím z flámu
Ze schodù v metru sletím
Asi to bude tím, že jsem trochu
Jako když mám nohy z hlíny
Anebo kámen v botì
Trochu moc tìsný džíny
Vìènì sám, jak kùl v plotì
Asi to bude tím, že jsem trochu jako
Jsem jako když se mi to zdá

Boudu bych mìnil s Fíkem
Jsem v cimøe dvakrát ètyøi
A dalším nocležníkem
Se mnou dva netopýøi
Tak proè to divení, že jsem trochu
Jako když je všechno jen jako
Jako když padá dùm
Zivot mi bìží jen jako
Jako zvuk prázdnejch strun
Asi to bude tím, že jsem trochu jako
Jsem jako když se mi to zdá

Jsem trochu jako
4. ADRIAN

Zdá se mi všechno jen jako
Jako když padá dùm
Jako když den už konèí
Jako zvuk prázdnejch strun
Snídanì taky jen jako
A jako když jdu spát
Nìkterý dny jako roky
Jsem jako když se mi to zdá

Dva lístky do šantánu
Jen jako, že jdu s nìkým
K ránu se vracím z flámu
Ze schodù v metru sletím
Asi to bude tím, že jsem trochu
Jako když mám nohy z hlíny
Anebo kámen v botì
Trochu moc tìsný džíny
Vìènì sám, jak kùl v plotì
Asi to bude tím, že jsem trochu jako
Jsem jako když se mi to zdá

Boudu bych mìnil s Fíkem
Jsem v cimøe dvakrát ètyøi
A dalším nocležníkem
Se mnou dva netopýøi
Tak proè to divení, že jsem trochu
Jako když je všechno jen jako
Jako když padá dùm
Zivot mi bìží jen jako
Jako zvuk prázdnejch strun
Asi to bude tím, že jsem trochu jako
Jsem jako když se mi to zdá

Jsem trochu jako
5. GLADIÁTOR

Teï zaène boj už vchází do arény
Zbraò pevnì v rukou a tìlo samej sval
Nero si cvièí pohyb palcem k zemi
Znamení prohry to gesto který znaj

Gladiátoøi teï jdou se na smrt bít
Ví jeden každý že vítìz právo žít má

Poslední dva už zùstali tu sami
Spartakus drží svùj krátkej meè a štít
Tohle je souboj o vstup do vítìzný brány
Ten proti nìmu má trojzubec a sí

Gladiátoøi teï jdou se na smrt bít...

Gladiátor

Neví nikdo v loži senátorù
Ze už se blíží vzpoura otrokù
Zatím se baví hledí na nì dolù
Kdo koho zbaví na život nároku

Gladiátoøi teï jdou se na smrt bít...

Gladiátor
6. PRINCESS

Nìkdy vzpomínky vláèím
A jsem rád že je mám
Roky co kolem pádìj
Radši nepoèítám
Jako dneska to cítím
Jak jsme dovedli pít
Tancovaèky byly šílený
A nás tak bavilo žít

Zaèlo se hrát
Holky se smát
Každá z nich v sobì mìla
Princess of the dawn

Vìci mìli svý jména
Køivák urèoval styl
Táta zuøil já byl naštvanej
Ze nic nepochopil

Zaèlo se hrát...

Potil se sál rezonoval
Z cigaret dým
Duše nám svázal vzápìtí
Tøepání hlav hrozièù dav
Chrapot a víra
Ukrytá síla napìtí

Ne že chtìl bych se vrátit
Do bolševickejch let
Od poldù nechat se mlátit
Za dlouhý vlasy a vzhled
Ale stále to cítím
Jak jsme dovedli pít
Tancovaèky byly šílený
A nás tak bavilo žít

Zaèlo se hrát...

Potil se sál...

Já neustávám pøivolávám
Tebe má princess
Dychtivá princess of the dawn
7. STRÁZCI CASU

Táhnìt už vodsud pryè - go!
Spatný staèí vždycky jednou
Brzy na vás vemem biè - go!
Nestaèíte ani zblednout

Strážci èasu
Jsme strážci èasu - honorace
Strážci èasu
Zádný trosky rezignace
Strážci èasu
Nejsme trapný dekorace
Strážci èasu - my a naše generace

Z kola dìjin máte jít - fuck!
Boží mlejny už vás melou
Každýmu to, co chtìl mít - fuck
Vyšší karty vždycky berou

Strážci èasu...

Co všechno uteklo nám z minulejch let
Už dneska tìžko nìkdo zmìní
Jen z vaší viny se nám uzavøel svìt
Koukejte zmizet z týhle scény
Ty øeèi vo vobrodì, nápravì chyb
Všechny ty nesmyslný kecy
Když si vás pohlídáme, tak bude klid
Jste vrazi každý dobrý vìci

Táhnìte už vodsud pryè...

Strážci èasu...
8. CORNOUTTO

Ve dveøích se zapøíèí tvý mocný paroží
Uvítá tì smích celý hospody
Jako pozdrav zvyk sis na dva prsty vztyèený
Namlouváš si že jsou to jen náhody

Cornouto...

Mocterák se z tebe stává
Tohle jen tìžko uhlídáš
S kým zas je tvá drahá
Nechce dát si øíct
Tak a jde k èertu !

Chtìl bys vìdìt co jí vlastnì zajímá
Balík prachu špíny nìkde vod lopaty
Zatváøí se že jí hroznì dojímáš
A jak zmizíš zas si domù tahá chlapy

Cornouto...

Mocterák se z tebe stává...
9. DOTYKY

Z probdìlých nocí jen
Pøibývaj vrásky
K ránu se ztrácí vùnì
Veèerní lásky
Svìt jako defilé
Náhodných známých
Každý tvùj pøíchod jen
Vyvolá fámy

Život jsou zrychlený
Obrázky z kina
Proè stále odcházíš
Eí je to vina
Jak s páskou na oèích
Vnímáš jen sebe
A vùbec necítíš mì
Vedle tebe
Chceš si jen hrát

Mít tak moc s èarovným proutkem
Vrátit ti reálný svìt
Jak se zdá tak èekat mi zbývá
Ještì dlouhých pár let

Dráždí tì mý ptaní
To co se rozumný zdá
Máš svý ideály
Zbytek tì nezajímá
Ale lepší je vždycky vìdìt
Než nemít zdání
Tak poslouchej už nìco øekni
I když to raní

Pálí mì stopy tvých dotykù
Budí mì ze sna
Èekají na pøiznání
Na mùj pád

Øíkám ne a znovu se bráním
Nad ránem proèítám snáø
Pøemítám kdy se zas vrátíš
Nadávám na kalendáø

Dráždí tì mý ptaní...

Pálí mì stopy tvých dotykù...
10. PTÁCI Z RÁJE

Kdekdo se stává zlou ob?tí
Svých pocit?, nálad a ztrát
Zbavit se zoufalých dojetí
A p?estat si na krále hrát

Starej ?as, dodnes v bažinách
Lidských trosek a sn?
Zalezlí v sepraných pe?inách
Zbavit se t?ch špatných dn?

Den...noc...zlá...moc
Krok...dál...nic...víc

Ref: Lítat v oblacích jak ptáci z ráje
Stát v ?adách, pro? jít, když cesta zlá je
Krok...dva...levá...dva

Ztracený ve svých p?edstavách
Dokola plácat, co dál
Favorit ten... kdo nic nedosáh
Zastavit stát!!! To znám!

Den...noc...zlá...moc
Krok...dál...nic...víc
11. KOLONIE TERMITU

Jako voli jdem za prvním v øadì
Berem za svý kdejakej žvást
Myslet bolí, když plný jsou kádì
Jenže ruce se zaèínaj tøást
Jako stroje na výrobu prachù
Kdo se trhne toho vem ïas
Vìèný boje o nejlepší fachu
A roky letí, uù kejvá nám èas

Je prej tøeba nìjak se vymykat
Cejtit se jako High society
Jen se nedat, poøád vejš pronikat
Mít zlatej knoflík od manžety
Trochou citu nikoho nedojmem
Vyšel z módy už pøed stoletím
Záblesk bøitu a víme, dál neprojdem
Ta kosa bere s sebou do podsvìtí

Pár let a kokrháš
Pùjdeš spát ke kytkám
Pár let a kokrháš
Víc už nedostaneš šanci

Jsme kolonie termitù
Všechno vyžrat a neužít
Jsme kolonie termitù
A život prošumìl

Jak kolonie termitù
Jen pøežít a neprožít
Jak kolonie termitù
Jenže èas vypršel

Jako stroje ne výrobu prachù
Kdo se trhne, toho vem ïas
Øveme "Co je!" a jsme plný strachu
Co teï pøijde, co zbude z nás

Pár let a kokrháš ...

Jsme kolonie termitù ...
12. VIR

Vezmu dráhu, odpálím to
Tak ten fór, to sem já
Dobrou dávku strachu
Tam a zpátky
Ale zabít není jak

Já jsem zlo, který se šíří těsně pod zemí
Tak si užij virů ples, nalej, to jsme my

[Chorus]
Tak teda boj!
Tak ber už to vážně - je tu vir
A je jich roj!
Ten, co Ti tu vládne - aby zbyl
Zhroucenej stroj!
Tak teď už to vzdávej - je tu vir
Fatal error!
Má navrch a zvládne hravě cíl

Spolknu komp i kterej nezlobí
je plnej dat a těl
server zvládnu, jen si trochu líznu
už ho mám na dostřel

Jsou tu na mě laskaví, to jsou, né, že né
dám si klidně plnej talíř a světe div se, jak to jde

[Chorus]

Partu virovou stvořil sám moc chytrej strejc
správně šíří virů sbor, co řídí sám Bill Gates

[Chorus]

Tak teda boj!
13. PROC ?

Vždyť nejsem první
Kdo nemá zájem
Pořád jen vnímat
Únavný klišé
To je dost nudná
Představa ráje
Ta žít bych nechtěl
Tak proč musím slyšet

Víš vůbec, co na tebe čeká
Jenom si zakládáš na malér
Ta tvoje hudba bude veta
Tak nech ji být

Někoho baví
Sbírat si známky
Někdo moc pije
A někdo píše
Má svoje chyby
Svý slabý stránky
A přitom vůbec
Nemusí slyšet

Víš vůbec co na tebe čeká...

Nechte mi právo mých vlastních omylů
A možnost zvolit co mám rád
Mít vlastní cestu, ne tu vámi vyšlapanou
Na který bych ztratil vlastní tvář
Nechte mi mý mládí, vždyť mi není šedesát
Proč jste si tak jistý, že musíte vědět
Vždycky líp než já, co vlastně hledám

Někoho baví...

Víš vůbec co na tebe čeká...