Rasputina


Rasputina
Melora Creager (Vocals, Cello), Sarah Bowman (Back Vocals, Cello), Jonathon TeBeest (Drums), Julia Kent (Cello), Lisa Haney (Cello), Daphne Klondike (Cello), Carpella Parvo (Cello), Steve Moses (Drums), Mark Hutchins (Drums), Perry James (Drums), Ariana Arcu (Cello), Agnieszka Rybska (Cello), Nana Bornant (Cello), Kris Cowperthwaite (Cello), Serena Jost (Cello), Tom Martin (Drums), Zoe Keating (Cello)

.


Albums