Angantyr (DK)


Angantyr (DK)
Jakob "Ynleborgaz" Zagrobelny (All instruments Holmgang, Make A Change... Kill Yourself, Tågefolket, Zahrim (DK), Vardlokkur, ex-Illuminous, Blodarv), Demonica (Vocals ex-Make a Change... Kill Yourself)

.


Albums