Bathtub Shitter


Bathtub Shitter
Daisuke Tanabe (Guitar), Keisuke Sugiyama (Drums), Yuki Kuroki (Bass), Masato Henmarer Morimoto (Vocals)

.


Albums