Brand New Sin


Brand New Sin
Tommy Matkowski (Guitar [since 2010], Born Again Rebels), Kevin Dean (Drums), Kris Wiechmann (Guitar), Chuck Kahl (Bass), Ed Carpenter (Guitar, Back Vocals [2009]), Brian "Slider" Azzoto (Guitar [2002-2004]), Joe Altier (Vocals [2002-2008]), Ken Dunham (Guitar, Harmonica [2002-2009]), Scott Henderson (Guitar [2010]), Mike Rafferty (Drums [2002]), Joe Sweet (Vocals [2008-2009], ex-Nine Bal)

.


Albums