Earthshaker


Earthshaker
Yoshihiro Kudo (Drums), Takayuki Kai (Bass), Masafumi "Marcy" Nishida (Vocals), Shinichiro "Shara" Ishihara (Guitar), Don Airey (Keyboard), Toshio Egawa (Keyboard), Minoru Niihara (Vocals, Bass)

.


Albums