Foreground Eclipse


Foreground Eclipse
Suzuori (aka Ryou o Nagatsuki, aka Suzoori, aka Nagatsuki) (Guitar, Bass), Teto (Vocals, Drums), Merami (aka Meramipoppu, aka Meramin) (Vocals)

.


Albums