Gorgon (JAP)


Gorgon (JAP)
Shigeyuki Koide (Vocals, Bass), Matsuaki Suzuki (Guitar), Kenji Naruse (Drums), Noboru "Jero" Sakuma (Guitar)

.


Albums