His Statue Falls


His Statue Falls
Jan Vergin (Vocals), Markus Pesch (Drums), Dennis Fries (Vocals, Guitar [since 2009]), Christian Diehl (Bass [since 2009]), Sebastian Monzel (Guitar), Maximilian Schütz (Drums), Christoph Hoffmann (Guitar), Thomas (Keyboard [2009-2010]), Alex Sauer (Vocals)

.


Albums