Inchiuvatu


Inchiuvatu
Nea Agghiastru (All instruments Lamentu, Astimi, La Caruta Di Li Dei, Visina, Ultima Missa, Agghiastru), Kaos (Guitar, Keyboard 3, Astimi, Maleficu Santificatu), Salvatore Morreale (Drums Mad Brains, 7th Seal, Dark Secret, Tragoidia, In Gremio Tenebrarum), Jafà (Drums Lamentu), Duke Daimon (Drums), Nadur (Bass Addraunara, La Caruta Di Li Dei, ex-Astimi), Thanathos (Keyboard), Frenda (Bass)

.

Via Matris coming soon May 2014!!!


Albums