Kinniku Shojo Tai


Kinniku Shojo Tai
Kenji Otsuki (Vocals), Yuichiro Uchida (Bass), Fumihiko Kitsutaka (Guitar), Toshiaki Honjou (Guitar), Hiroshi Sekiguchi (Guitar), Minosuke (Drums), Shouichi Tomomori (Guitar), Hakuhiro Bera Ishizuka (Guitar), Satoshi Mishiba (Keyboard), Akira Ota (Drums)

.


Albums