Kutless


Kutless
Nick Departee (Guitar, Back Vocals [since 2007]), James Mead (Guitar, Back Vocals [since 2001]), Dave Luetkenhoelter (Bass [since 2005]), Jeffrey Gilbert (Drums [since 2005]), Jon Micah Sumrall (Vocals [since 2000]), Kyle Zeigler (Bass [2002-2005]), Nathan "Stu" Stuart (Bass [2000-2002]), Andrew Morrison (Guitar [2000-2001]), Ryan Shrout (Guitar, Back Vocals [2000-2007]), Kyle Mitchell (Drums [2000-2005])

.


Albums