Lolita 23q


Lolita 23q
Soshi (Vocals), Ban (Drums ex-Yoidore), Yu-Ki (Guitar ex-Kublick), Ryuto (Guitar ex-Saruin), Ryosuke (Bass ex-Unbrella, ex-Yoidore), Koike Megumi (Guitar [2004-2005] ex-Musashino Line), Sou (Vocals [2004-2009] ex-Various Ray)

.


Albums