Luna Sea


Luna Sea
Ryuichi Kawamura (Vocals), Jun "J" Onose (Bass), Shinya Yamada (Drums), Yasuhiro "Sugizo" Sugihara (Guitar, Violin), Shinobu "Inoran" Inoue (Guitar)

.


Albums