My Ruin


My Ruin
Tairrie-B (aka Manhole) (Vocals ex-Tura Satana), Mick Murphy (Guitar Neanderthal), Chris Lisee (Bass), Marcelo Palomino (Drums ex-Tura Satana, ex-Manhole), Jason Brunk (Bass [2005]), Melanie Makaiwi (Guitar, Bass Speak And Destroy), Jonny Chow (Bass [2004-2005]), Matt Lechevalier (Drums [2005-2007]), Yael (Drums [2000-2005]), Meghan Mattox (Bass [1999-2004])

.


Albums